1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 34/2002 της 11ης Ιουλίου περί υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιγράφονται κατωτέρω τα ακόλουθα στοιχεία: η εταιρεία κάτοχος του διαδικτυακού τομέα είναι η APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (εφεξής Miel Tio Juan Cruz) με έδρα για τον σκοπό αυτό στη διεύθυνση Calle la Posada, 4 50529 – (Fuendejalon) Zaragoza, Ισπανία. ΑΦΜ: B99056129,εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Σαραγόσα. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@mieltiojuancruz.com του ιστότοπου.

 1. ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση και/ή η χρήση της παρούσας πύλης της Miel Tio Juan Cruz προσδίδει την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ, που αποδέχεται με την εν λόγω πρόσβαση και/ή χρήση τους Γενικούς Όρους Χρήσης που αναφέρονται στο παρόν. Οι εν λόγω Όροι εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους Τυποποιημένους Συμβατικούς Όρους των οποίων η τήρηση είναι, κατά περίπτωση, υποχρεωτική.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

Ο ιστότοπος mieltiojuancruz.com παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή στοιχείων (εφεξής «τα περιεχόμενα») στο Ίντερνετ που ανήκουν στη Miel Tio Juan Cruz ή στους δικαιοδόχους της στους οποίους ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενδέχεται να έχει πρόσβαση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη χρήσης της πύλης. Η εν λόγω ευθύνη εκτείνεται στην ενδεχόμενη απαραίτητη εγγραφή για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενα.

Στην εν λόγω εγγραφή ο ΧΡΗΣΤΗΣ φέρει την ευθύνη για την προσκόμιση ορθών και νόμιμων πληροφοριών. Ως συνέπεια της προαναφερόμενης εγγραφής, μπορεί να παρασχεθεί στον ΧΡΗΣΤΗ ένα συνθηματικό για το οποίο θα είναι υπεύθυνος και

δεσμεύεται να κάνει ορθή και εμπιστευτική χρήση αυτού. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να κάνει κατάλληλη χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών (όπως, για παράδειγμα, υπηρεσίες συνομιλίας, φόρουµ συζητήσεων ή ομάδες ειδήσεων) που η εταιρεία που δημιούργησε τον ιστότοπο προσφέρει μέσω της πύλης της και να μην τις χρησιμοποιήσει, κατά τρόπο ενδεικτικό και όχι περιοριστικό, για: (i) να προβεί σε δραστηριότητες παράτυπες, παράνομες ή αντίθετες προς την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη· (ii) να διαδώσει περιεχόμενα ή προπαγάνδα ρατσιστικού ή ξενοφοβικού χαρακτήρα, παράνομου πορνογραφικού χαρακτήρα, υπεράσπισης της τρομοκρατίας ή προσβλητικού χαρακτήρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· (iii) να προκαλέσει ζημίες στα συστήματα υλικού και λογισμικού της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο, των προμηθευτών της ή τρίτων, να εισάγει ή να διαδώσει στο δίκτυο ιούς υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα υλικού ή λογισμικού που ενδέχεται να προκαλέσουν τις προαναφερόμενες ζημίες· (iv) να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση και, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών και να τροποποιήσει ή να αλλοιώσει τα μηνύματά τους. Η εταιρεία που δημιούργησε τον ιστότοπο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει όλα τα σχόλια και τις συνεισφορές που θίγουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, που εκφράζουν προκαταλήψεις, που είναι ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που θίγουν τους νέους ή τα παιδιά, την δημόσια τάξη ή ασφάλεια ή που, κατά την κρίση της, δεν είναι κατάλληλα για να δημοσιευτούν. Σε κάθε περίπτωση, η Miel Tio Juan Cruz δεν θα φέρει ευθύνη για τις απόψεις που διατυπώνονται από τους χρήστες σε φόρουμ, συνομιλίες και άλλα εργαλεία συμμετοχής.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Miel Tio Juan Cruz συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του οργανικού νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το βασιλικό διάταγμα 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου περί θεσπίσεως του κανονισμού εφαρμογής του οργανικού νόμου και τους υπόλοιπους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και μεριμνά για να εξασφαλίσει τη σωστή χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη. Για τον σκοπό αυτό, μαζί με κάθε έντυπο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια των υπηρεσιών που ο χρήστης μπορεί να ζητήσει στη διεύθυνση info@mieltiojuancruz.com, θα ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη και αποδοχή των ειδικών προϋποθέσεων επεξεργασίας των δεδομένων του σε κάθε περίπτωση, ενημερώνοντάς τον για την ευθύνη του αρχείου που δημιουργήθηκε, τη διεύθυνση του υπεύθυνου, τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα του πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή προβολής αντιρρήσεων, τον σκοπό της επεξεργασίας και τις παροχές δεδομένων σε τρίτους, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, η Miel Tio Juan Cruz ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με τον νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου περί υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για εμπορικούς σκοπούς σε κάθε χρονική στιγμή.

 1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Miel Tio Juan Cruz, η ίδια ή ως εκδοχέας, είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας της, καθώς και τον στοιχείων που περιέχονται σε αυτή (όπως, ενδεικτικά, εικόνες, ήχο, ακουστικό υλικό, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα· σήματα ή λογότυπα, συνδυασμούς χρωμάτων, δομή και σχέδιο, επιλογή χρησιμοποιούμενων υλικών, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών απαραίτητων για τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη χρήση της, κλπ.) που αποτελούν ιδιοκτησία της Miel Tio Juan Cruz ή των δικαιοπαρόχων της.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32.1 παράγραφος 2 του νόμου περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, απαγορεύονται ρητά η αναπαραγωγή, διανομή και η παρουσίαση στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης, του συνόλου ή μέρους των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας, με εμπορικούς σκοπούς, με οιοδήποτε μέσο και δια μέσου οιουδήποτε τεχνικού μέσου χωρίς την έγκριση της Miel Tio Juan Cruz. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν ιδιοκτησία της Miel Tio Juan Cruz. Θα μπορεί να δει τα στοιχεία που περιέχονται στην πύλη και ενδεχομένως και να τα εκτυπώσει, αντιγράψει και αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του ή σε οποιοδήποτε άλλο υλισμικό, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική του και ίδια χρήση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να απέχει από το να διαγράψει, μεταβάλει, παρακάμψει ή διεργαστεί οποιαδήποτε διάταξη προστασίας ή σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στις σελίδες της Miel Tio Juan Cruz.

 1. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Miel Tio Juan Cruz δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για ζημίες και βλάβες οιασδήποτε φύσης που ενδεχομένως επιφέρουν, ενδεικτικά: σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενα, μη διαθεσιμότητα της πύλης ή μετάδοση ιών ή κακόβουλων ή επιζήμιων λογισμικών στα περιεχόμενα, παρότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για να το αποφύγει.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Miel Tio Juan Cruz διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίηση τις τροποποιήσεις που κρίνει ενδεδειγμένες στην πύλη της και μπορεί να αλλάξει, να διαγράψει ή να προσθέσει τόσο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής όσο και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή τη θέση τους στην πύλη.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στην περίπτωση που στον διαδικτυακό τόπο mieltiojuancruz.com υπάρχουν σύνδεσμοι ή υπερ-ζεύξεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, η Miel Tio Juan Cruz δεν θα ασκήσει κανενός είδους έλεγχο στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους και περιεχόμενα. Η Miel Tio Juan Cruz δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τα περιεχόμενα συνδέσμου που ανήκει σε ξένο διαδικτυακό τόπο ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, ποιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια, έκταση, ορθότητα, εγκυρότητα ή συνταγματικότητα οιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών που περιέχονται σε κάποια από τις εν λόγω υπερ-ζεύξεις ή άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ενσωμάτωση αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανενός είδους σύμπραξη, συγχώνευση συμμετοχή με τους δικτυωμένους οργανισμούς.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η Miel Tio Juan Cruz διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στην πύλη και/ή στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αποστάλθηκε για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτου, στους χρήστες εκείνους που δεν συμμορφώνονται προς τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Miel Tio Juan Cruz θα προβαίνει σε καταγγελίες για τη μη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους καθώς και οιαδήποτε κατάχρηση της πύλης της ασκώντας τις αστικές και ποινικές διώξεις που δικαιούται βάσει των νόμων.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Miel Tio Juan Cruz θα μπορεί να τροποποιήσει τους όρους που καθορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θα δημοσιευτούν δεόντως όπως εμφανίζονται στο παρόν.

Η ισχύς τον εν λόγω όρων θα καθοριστεί ανάλογα με την έκθεσή τους και θα παραμένουν σε ισχύ έως ότου δημοσιευτούν αυτοί που τους αντικαθιστούν.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η σχέση μεταξύ της Miel Tio Juan Cruz και του ΧΡΗΣΤΗ θα διέπεται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία και οιαδήποτε διαφορά θα υπάγεται στα δικαστήρια της Σαραγόσα.