1. IDENTIFIERINGSDATA

I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel förklarar vi att företaget som äger webbdomänen är APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (hädanefter Miel Tio Juan Cruz), med adress för detta ändamål på Calle la Posada, 4 50529 – (Fuendejalon) Zaragoza, Spanien. C.I.F-nummer: B99056129 inskriven i företagsregistret i Zaragoza. Webbplatsens e-postadress: info@mieltiojuancruz.com.

  1. ANVÄNDARE

Användning och tillgång av portalen Miel Tio Juan Cruz innebär att ANVÄNDAREN accepterar de allmänna användarvillkoren som återspeglas här. De ovannämnda villkoren kommer att tillämpas oberoende av de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska.

  1. ANVÄNDNING AV PORTALEN

mieltiojuancruz.com ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan ”innehållet”) på Internet som tillhör Miel Tio Juan Cruz eller dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha tillgång till. ANVÄNDAREN tar ansvar för användningen av portalen.                             Detta ansvar sträcker sig till den registrering som är nödvändig för att få åtkomst till vissa tjänster eller innehåll.

I nämnda registrering kommer användaren att ansvara för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som en följd av denna registrering kan ANVÄNDAREN förses med ett lösenord som han kommer att ansvara för

och förbinder sig att göra det noggrant och konfidentiellt. ANVÄNDAREN samtycker till att använda lämpligt innehåll och tjänster (som chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som namnet på företaget som har skapat webbplatsen, erbjuder via sin portal och som exempel men inte begränsar, inte använder dem för (i) ådra sig i aktiviteter som är olagliga, olagliga eller i strid med god tro och allmän ordning. (ii)sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlighet, pornografisk-olaglig karaktär, till stöd för terrorism eller ett försök mot mänskliga rättigheter, (iii) orsaka skador på de fysiska och logiska systemen hos namnet på företaget som har skapat webbplatsen, dess leverantörer eller tredje parter, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka skadorna som tidigare nämns (iv) försöka komma åt och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden. Namnet på företaget som skapade webbplatsen förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som strider mot respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som hotar ungdomar eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som enligt hans åsikt inte är lämpliga för publicering. I vilket fall som helst kommer Miel Tio Juan Cruz inte att ansvara för de åsikter som användarna uttrycker genom forum, chattar eller andra deltagande verktyg.

  1. DATASKYDD

Miel Tio Juan Cruz följer riktlinjerna i organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av organisk lag och andra förordningar gäller alltid och garanterar korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter. För att göra detta, tillsammans med varje formulär för insamling av personuppgifter, i de tjänster som användaren kan begära från info@mieltiojuancruz.com, kommer användaren att informeras om förekomsten och godkännandet av de särskilda villkoren för behandlingen av deras data i varje fall och informera honom/henne om ansvaret för den skapade filen, adressen till den ansvariga personen, möjligheten att utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning eller invändning, syftet med behandlingen och kommunikation av uppgifter till tredje part i förekommande fall.

På samma sätt meddelar Miel Tio Juan Cruz att de följer lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel och kommer alltid att begära ditt samtycke till att din e-post behandlas kommersiellt.

  1. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Miel Tio Juan Cruz av sig själv eller som innehavare är ägare till alla immaterialrättsliga och industriella äganderätten på sin webbplats, liksom de delar som ingår i den (till exempel bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, kombinationer av färger, struktur och design, urval av använda material, datorprogram som är nödvändiga för drift, tillgång och användning etc.), äganderätt till Miel Tio Juan Cruz eller dess licensgivare.

Alla rättigheter reserverade I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i immaterialrätten, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess metod för att tillhandahålla, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i alla medier och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från Miel Tio Juan Cruz. ANVÄNDAREN förbinder sig att respektera den immateriella och industriella äganderätten som ägs av Miel Tio Juan Cruz. Du kan visa elementen i portalen och till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium så länge det är enbart och exklusivt för ditt personliga och privata bruk. ANVÄNDAREN måste avstå från att radera, ändra, undvika eller manipulera någon skyddsanordning eller säkerhetssystem som har installerats på Miel Tio Juan Cruz-sidorna.

  1. UTESLUTANDE AV GARANTIER OCH ANSVAR

Miel Tio Juan Cruz ska under inga omständigheter hållas ansvarig för skador av något slag som kan orsaka, till exempel: fel eller utelämnanden i innehållet, brist på tillgänglighet av portalen eller överföring av virus eller skadliga eller skadliga program i innehållet trots att de har vidtagit alla nödvändiga tekniska åtgärder för att undvika det.

  1. ÄNDRINGAR

Miel Tio Juan Cruz förbehåller sig rätten att göra de ändringar den anser lämpliga på sin portal utan föregående meddelande, att kunna ändra, radera eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom det och det sätt på vilket de presenteras eller ligger i din portal.

  1. LÄNKAR

I händelse av att mieltiojuancruz.com tillhandahåller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser kommer Miel Tio Juan Cruz inte att utöva någon typ av kontroll över nämnda webbplatser och innehåll. I inget fall kommer Miel Tio Juan Cruz att ta något ansvar för innehållet i någon länk som tillhör en tredje parts webbplats, och det kommer inte heller att garantera den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, noggrannheten, bredden, riktigheten, giltigheten och konstitutionaliteten hos något material eller information som finns i någon av nämnda hyperlänkar eller andra webbplatser.

På samma sätt innebär införandet av dessa externa anslutningar inte någon form av förening, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.

  1. RÄTT TILL EXKLUSION

Miel Tio Juan Cruz förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till portalen och/eller de tjänster som erbjuds utan föregående meddelande, på egen begäran eller av tredje part, till de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor.

ALLMÄNT

Miel Tio Juan Cruz kommer att fortsätta att bryta mot dessa villkor samt eventuella felaktiga användningar av portalen som utövar alla civila och kriminella handlingar som kan motsvara det enligt lag.

  1. ÄNDRING AV NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH VARAKTIGHET

Miel Tio Juan Cruz kan när som helst ändra de villkor som bestäms här och publiceras på rätt sätt som de visas här.

Giltigheten för de ovannämnda villkoren beror på deras exponering och är giltig tills den vederbörligen publiceras, som modifieras av andra.

  1. GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Förhållandet mellan Miel Tio Juan Cruz och ANVÄNDAREN regleras av gällande spanska regler och varje tvist kommer att överlämnas till domstolarna och tribunalerna i motsvarande stad.