1. DANE IDENTYFIKACYJNE

  Zgodnie z obowiązkiem dotyczącym informowania z art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach w społeczeństwie informacyjnym i o handlu elektronicznym, poniżej zawarto następujące dane: Firmą będącą właścicielem domeny internetowej jest APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (zwana dalej Miel Tío Juan Cruz), której adres do tych celów to Calle la Posada, 4 50529 – (Fuendejalon) Saragossa, Hiszpania. NIP: B99056129, spółka jest zarejestrowana w Rejestrze działalności gospodarczej w Saragossie. Adres e-mail do kontaktów: info@mieltiojuancruz.com, ze strony internetowej.

  1. UŻYTKOWNICY

  Dostęp do niniejszego portalu Miel Tío Juan Cruz i/lub korzystanie z niego nadaje status UŻYTKOWNIKA, który od chwili wspomnianego dostępu i/lub użytkowania, akceptuje wymienione tutaj Ogólne warunki użytkowania portalu. Wymienione Warunki będą miały zastosowanie niezależnie od Ogólnych warunków zamówienia, które w danym przypadku okażą się obowiązkowe.

  1. KORZYSTANIE Z PORTALU

  Portal mieltiojuancruz.com daje dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej „treścią”) w Internecie, należących do Miel Tío Juan Cruz lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści.

  Podczas wspomnianej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i dozwolonych informacji. W wyniku rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny,

  zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z tego hasła. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak czat, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które Miel Tío Juan Cruz oferuje za pośrednictwem swojego portalu, a więc między innymi zobowiązuje się do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania niedozwolone, nielegalne lub występujące przeciw dobrej wierze i porządkowi publicznemu; (ii) rozpowszechniania treści lub artykułów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym i nielegalnym, usprawiedliwiających terroryzm lub ataki na prawa człowieka; (iii) powodowania uszkodzenia systemów fizycznych i logicznych firmy Miel Tío Juan Cruz, jej dostawców lub osób trzecich; wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować wyżej wymienione szkody; (iv) próby uzyskania dostępu i, w stosownych przypadkach, korzystania z kont mailowych innych użytkowników oraz modyfikowania lub manipulowania ich wiadomościami. Miel Tío Juan Cruz zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy i treści naruszających poszanowanie godności osób, takich które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne; stanowią zagrożenie dla dzieci i młodzieży, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub które zdaniem właściciela portalu nie nadają się do publikacji. W każdym razie Miel Tío Juan Cruz nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach lub innych narzędziach umożliwiających uczestnictwo.

  1. OCHRONA DANYCH

  Miel Tío Juan Cruz spełnia wytyczne Ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące opracowania Ustawy organicznej oraz inne obowiązujące przepisy i zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W tym celu, przy każdym formularzu zbierania danych osobowych w zakresie usług, o świadczenie których Użytkownik może zwrócić się na adres info@mieltiojuancruz.com, Użytkownik zostanie poinformowany zawsze o istnieniu szczególnych warunków przetwarzania jego danych i poproszony o ich akceptację. Informacje te obejmą podmiot odpowiedzialny za utworzony plik; adres osoby odpowiedzialnej; możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu; cel przetwarzania i przekazywania danych podmiotom trzecim w stosownych przypadkach.

  Jednocześnie Miel Tío Juan Cruz informuje, że działa zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach w społeczeństwie informacyjnym i o handlu elektronicznym i zawsze wystąpi o zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w celach komercyjnych.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

  Miel Tío Juan Cruz samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i wzornictwo, dobór użytych materiałów; programy komputerowe niezbędne do jej obsługi, dostępu i użytkowania itp.), których posiadaczem jest Miel Tío Juan Cruz lub jego licencjodawcy.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień z artykułów 8 i 32.1 akapit drugi Ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i podawanie do publicznej wiadomości, w tym częściowe lub całościowe udostępnianie treści zawartych na tej stronie do celów komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych bez zgody Miel Tío Juan Cruz jest wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej będących własnością Miel Tío Juan Cruz. Może przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na twardym dysku własnego komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, o ile odbywa się to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od usuwania, zmieniania, pomijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach Miel Tío Juan Cruz.

  1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Miel Tío Juan Cruz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane na przykład przez: błędy lub pominięcia w treściach, brak dostępności portalu lub przenoszenie przez treści wirusów lub złośliwych czy szkodliwych programów, pomimo zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu ich uniknięcia.

  1. MODYFIKACJE

  Firma Miel Tío Juan Cruz zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadomienia takich zmian na swoim portalu, które uzna za stosowne. Modyfikacje te mogą obejmować zmianę, usunięcie lub dodanie treści i usług świadczonych za jego pośrednictwem, oraz sposobu, w jaki są one prezentowane lub umieszczane na portalu.

  1. LINKI

  W przypadku, gdyby strona mieltiojuancruz.com zawierała linki lub hiperłącza do innych witryn internetowych, Miel Tío Juan Cruz nie będzie sprawowało żadnej kontroli nad tymi witrynami i treściami. W żadnym wypadku firma Miel Tío Juan Cruz nie ponosi odpowiedzialności za treści jakiegokolwiek łącza należącego do strony internetowej osoby trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zakresu, prawdziwości, ważności i zgodności z konstytucją jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w dowolnym z takich hiperłączy lub innych witrynach internetowych.

  Podobnie, załączenie takich zewnętrznych połączeń nie będzie oznaczać żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału w powiązanych podmiotach.

  1. PRAWO WYKLUCZENIA

  Miel Tío Juan Cruz zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, z własnej inicjatywy lub na żądanie strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  Miel Tío Juan Cruz będzie ścigać naruszenie niniejszych warunków, a także wszelkie niewłaściwe korzystanie ze swojego portalu, podejmując wszelkie przysługujące mu na drodze cywilnej i karnej kroki prawne.

  1. ZMIANA OBECNYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA

  Miel Tío Juan Cruz może w każdej chwili zmienić określone tutaj warunki, a zmiany zostaną należycie opublikowane w takiej postaci, w jakiej się tu znajdują.

  Ważność wymienionych warunków będzie zależała od ich ogłoszenia i będzie obowiązywać do czasu prawidłowego opublikowania ich zmodyfikowania przez inne.

  1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

  Relacje między Miel Tío Juan Cruz a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez aktualne obowiązujące przepisy hiszpańskie, a wszelkie spory będą kierowane do sądów miasta Saragossa.