1. IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER

Under opfyldelse af den informationspligt, som er omfattet af paragraf 10 i spansk lov nr. 34/2002 af 11. juli om serviceydelser fra informationssamfundet og e-handel, skal følgende oplysninger anføres: ejer af hjemmesiden er det spanske anpartsselskab APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (i det følgende benævnt Miel Tío Juan Cruz), med adressen Calle la Posada, 4  50529  – (Fuendejalon) Zaragoza, Spanien. Selskabet har spansk CVR-nr, C.I.F.:B99056129, og er tilmeldt handelsregisteret i Zaragoza. Kontakt-e-mailadresse: info@mielTíojuancruz.com på hjemmesiden.

  1. BRUGERE

Adgang til og/eller brug af Miel Tío Juan Cruz´ portal gør dig til BRUGER, som fra og med adgang og/eller brug sker, accepterer de Generelle Betingelser for Brug, som fremgår af hjemmesiden. De nævnte Betingelser finder anvendelse uafhængigt af de Generelle Kontraktbetingelser, som eventuelt udgør en obligatorisk opfyldelse.

  1. BRUG AF INTERNETPORTALEN

mieltíojuancruz.com giver dig adgang til en lang række informationer, tjenester, programmer eller oplysninger (i det følgende benævnt “indholdet”) på internettet, som tilhører Miel Tío Juan Cruz eller firmaets licensgivere, og som BRUGEREN kan få adgang til. BRUGEREN påtager sig ansvaret for brugen af internetportalen. Dette ansvar omfatter al nødvendig registrering for at få adgang til visse tjenester eller indhold.

Ved registrering bliver BRUGEREN ansvarlig for at opgive korrekte og lovlige oplysninger. Som følge af registreringen, kan BRUGEREN få udleveret et password, som denne har ansvaret for og forpligter sig til at bruge på en behørig og fortrolig måde. BRUGEREN forpligter sig til et korrekt brug af indhold og tjenester  (som for eksempel chat-tjenester, debatrum eller nyhedsgrupper), som det firma, som har oprettet hjemmesiden, tilbyder via portalen, og som omfatter, men ikke er begrænset til følgende: til ikke at anvende dem til (i) ulovlige eller illegale aktiviteter eller aktiviteter, der er i strid med god tro og den offentlige ro og orden; (ii) videreformidling af indhold eller propaganda med et racistisk, xenofobisk, illegalt pornografisk indhold,  til forsvar for terrorisme eller brud på menneskerettighederne; (iii) til at skade de fysiske og logiske systemer, som tilhører firmaet bag hjemmesiden, dets leverandører eller tredjeparter, til at indføre og sprede it-virus på nettet eller ethvert af de fysiske eller logiske systemer, som kan forårsage de føromtalte skader; (iv) til at forsøge at skaffe sig adgang til og eventuelt at bruge de e-mailkonti, som tilhører andre brugere og ændre eller manipulere meddelelserne fra disse. Firmaet bag hjemmesiden forbeholder sig ret til at fjerne alle kommentarer og bidrag, som skader respekten for en persons værdighed, som er diskriminerende, xenofobiske, racistiske, pornografiske, som forbryder sig mod unge eller børn, den offentlige orden eller sikkerhed, eller, som skønnes ikke at være passende til offentliggørelse. Miel Tío Juan Cruz vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for holdninger, som brugerne giver udtryk for på fora, chats eller andet lignende.

  1. DATABESKYTTELSE

Miel Tío Juan Cruz overholder retningslinjerne i spansk organisk lov nr. 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personlige oplysninger, spansk kongeligt lovdekret nr. 1720/2007 af 21. december, som godkender bekendtgørelsen om udviklingen af den organiske lov samt de øvrige gældende regler til enhver tid, og sørger for at garantere en korrekt brug og behandling af brugerens personlige oplysninger. Sammen med hver formular, som bruges til indsamling af personlige oplysninger, på de tjenester, som brugeren kan anmode om til info@mielTíojuancruz.com, vil brugeren blive gjort opmærksom på de særlige betingelser for behandlingen af vedkommendes data, som gælder i hvert enkelt tilfælde, idet brugeren vil blive oplyst om ansvaret for det oprettede register, den ansvarshavendes adresse, muligheden for at udøve retten til at få adgang til, rette i, annullere eller modsætte sig formålet med databehandlingen og eventuel videregivelse af oplysningerne til tredjepart.

Miel Tío Juan Cruz gør ligeledes opmærksom på, at man overholder lov nr. 34/2002 af 11. juli om tjenester for informationssamfundet og e-handel, og beder om dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i en til enhver tid kommerciel henseende.

  1. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

Miel Tío Juan Cruz selv eller som cessionar er ejer af samtlige intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til hjemmesiden samt af de elementer, som hjemmesiden består af (hvoraf kan nævnes uden at være udtømmende: billeder, lyd, audio, video, software eller tekster; varemærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, valg af anvendte materialer, nødvendige computerprogrammer til hjemmesidens drift, adgang og brug osv.), som har Miel Tío Juan Cruz eller deres licensgivere som adkomsthavere.

Alle rettigheder forbeholdt. I medfør af bestemmelserne i paragraf 8 og 32.1, stk. 2 i lov om intellektuel ejendom, er det udtrykkeligt forbudt at reproducere, distribuere og offentliggøre, herunder også at stille hele eller dele af indholdet på hjemmesiden til rådighed i kommercielt henseende på enhver platform og via ethvert teknisk medium, uden bemyndigelse hertil fra Miel Tío Juan Cruz. BRUGEREN forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle rettigheder, som tilhører Miel Tío Juan Cruz. Du kan se portalens indhold og også udskrive det, kopiere det samt lagre det på harddisken på din computer eller ethvert andet fysisk programmel, forudsat at dette kun og udelukkende sker til personligt og privat brug. BRUGEREN må ikke fjerne, ændre, omgå eller manipulere nogen beskyttelsesforanstaltning eller sikkerhedssystem, som er installeret på siderne fra Miel Tío Juan Cruz.

  1. FRITAGELSE FOR GARANTIER OG ANSVAR

Miel Tío Juan Cruz påtager sig ikke under nogen omstændigheder ansvar for skader af enhver art, som måtte opstå, hvoraf kan nævnes: fejl eller udeladelses i indholdet, mangel på tilgængelighed på portalen eller overførsel af virus eller malware eller programmer med fejl i indholdet, selv om man har foretaget alle nødvendige teknologiske foranstaltninger for at undgå noget sådant.

  1. ÆNDRINGER

Miel Tío Juan Cruz forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage de ændringer, som skønnes relevante på portalen, idet man kan ændre, fjerne eller tilføje såvel det indhold som de tjenester, som tilbydes via hjemmesiden, samt den måde som de præsenteres på eller kan findes på portalen.

  1. LINKS

Såfremt der på mieltiojuancruz.com forefindes links eller hyperlinks til andre sider på internettet, udøver Miel Tío Juan Cruz ingen form for kontrol over sådanne sider eller indhold. Miel Tío Juan Cruz påtager sig under ingen omstændigheder noget ansvar for indholdet på noget link, som hører til en anden hjemmeside, og garanterer således heller ikke for den tekniske tilgængelighed, kvalitet, troværdighed, præcision, udstrækning, sandfærdighed, gyldighed og overensstemmelse med forfatningen af ethvert materiale eller information, som fremgår af nævnte hyperlinks eller andre internetsteder.

Ligeledes betyder inkludering af disse eksterne forbindelser ikke, at man på nogen måde er forbundet eller fusioneret med eller har nogen andel i de til hjemmesiden forbundne enheder.

  1. RETTEN TIL UDELUKKELSE

Miel Tío Juan Cruz forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagetrække adgangen til portalen og/eller de herpå tilbudte tjenester uden noget forudgående varsel, på eget eller tredjeparts initiativ, for de brugere, som ikke overholder nærværende Generelle Betingelser for Brug.

10.GENERELT

Miel Tío Juan Cruz forfølger manglende overholdelse af nærværende betingelser samt af enhver utilbørlig brug af portalen, idet man vil gøre brug af samtlige civile og strafferetlige søgsmål, som der er hjemmel for i loven.

11.ÆNDRING AF NÆRVÆRENDE BETINGELSER OG VARIGHED

Miel Tío Juan Cruz kan til enhver tid ændre de her fremlagte betingelser, således som de her fremkommer behørigt offentliggjort.

Gyldigheden af de nævnte betingelser afhænger af deres eksponering og vil være gyldige, indtil det på behørig vis bliver offentliggjort, at de er blevet ændret og erstattet med andre.

  1. RELEVANT LOVGIVNING OG VÆRNETING

Forholdet mellem Miel Tío Juan Cruz og BRUGEREN er underlagt gældende spansk lovgivning, og ethvert stridsmål skal behandles ved ret eller domstol i den spanske by Zaragoza.