1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

V souladu s informační povinností podle článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou uvedené informace promítnuty níže: společnost, která vlastní webovou doménu je APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (dále jen Miel Tio Juan Cruz), pro tyto účely sídlící na adrese Calle la Posada, 4 50529 – (Fuendejalon) Zaragoza, Španělsko. Zapsaná v obchodním rejstříku v Zaragoze pod daňovým identifikačním číslem B99056129. Kontaktní e-mail na webových stránkách: info@mieltiojuancruz.com.

 1. UŽIVATELÉ

Přístup a/nebo použití tohoto portálu Miel Tio Juan Cruz uděluje UŽIVATELI, kterému byl umožněn tento přístup nebo použití, podmínku, že přijímá zde uvedené Všeobecné podmínky použití. Výše uvedené podmínky budou platné bez ohledu na všeobecné smluvní podmínky, které jsou v jeho případě povinné.

 1. VYUŽITÍ PORTÁLU

Mieltiojuancruz.com poskytuje přístup k mnoha informacím, službám, programům nebo datům (dále jen „obsah“) na internetu, které patří společnosti Miel Tio Juan Cruz nebo jejím poskytovatelům licencí a k nimž může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu.

Při uvedené registraci bude UŽIVATEL odpovědný za poskytování pravdivých a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI poskytnuto heslo, za které bude odpovědný,

a zaváže se k jeho pečlivému a důvěrnému používání. UŽIVATEL se zavazuje, že bude vhodným způsobem využívat obsah a služby (jako jsou chaty, diskusní fóra nebo skupiny), které společnost, jež vytvořila webovou stránku, nabízí prostřednictvím svého portálu a že mimo jiné nebude (i) využívat tyto služby k nedovoleným nebo nezákonným činnostem, které by byly v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem; (ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-ilegální povahy, omlouvat terorismus nebo schvalovat útoky na lidská práva; (iii) způsobovat poškození fyzických a logických systémů společnosti, která vytvořila web, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit výše uvedené škody; (iv) získávat přístup a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami. Společnost, která web vytvořila, si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují úctu k důstojnosti člověka, jež jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické a které ohrožují mládež nebo děti, veřejný pořádek nebo bezpečnost, nebo jež podle názoru společnosti nejsou vhodné ke zveřejnění. Společnost Miel Tio Juan Cruz v žádném případě nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů, pomocí nichž se můžou zúčastnit diskuze.

 1. OCHRANA DAT

Společnost Miel Tio Juan Cruz dodržuje směrnice organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů a královského výnosu 1720/2007 ze dne 21. prosince, který schvaluje nařízení pro vývoj organického práva a další platné předpisy za všech okolností a zajišťuje správné používání a zacházení s osobními údaji uživatele. Za tímto účelem bude společně s každým formulářem na shromažďování osobních údajů ve službách, které může uživatel požadovat na adrese info@mieltiojuancruz.com, informovat uživatele o existenci a přijetí konkrétních podmínek zpracování jeho údajů. V každém případě ho bude informovat o odpovědnosti za vytvořený soubor, adrese odpovědné osoby, možnosti uplatnění práv na přístup, opravu, zrušení nebo výhrady, účelu zpracování a případně sdělování údajů třetím stranám.

Stejně tak bude společnost Miel Tio Juan Cruz informovat o tom, že je v souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a bude moci uživatele kdykoliv požádat o souhlas se zpracováním jeho e-mailové adresy pro komerční účely.

 1. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Sama společnost Miel Tio Juan Cruz nebo ve funkci nabyvatele je stejně jako její poskytovatelé licencí vlastníkem všech práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků v nich obsažených (například obrázky, zvuk, audio, video, software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jejich provoz, přístup a použití atd.).

Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení článků 8 a 32.1 druhého pododstavce zákona o duševním vlastnictví je reprodukce, šíření a veřejné sdílení částečného nebo úplného obsahu této webové stránky pro komerční účely, na jakémkoliv technickém médiu a jakýmikoliv technickými prostředky včetně způsobu jejich zpřístupnění bez výslovného povolení společnosti Miel Tio Juan Cruz zakázáno. UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti Miel Tio Juan Cruz. Může si prohlížet prvky portálu, a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk svého počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je využívá výhradně pro své osobní a soukromé účely. UŽIVATEL nesmí mazat, pozměňovat, vyhýbat se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách společnosti Miel Tio Juan Cruz.

 1. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Společnost Miel Tio Juan Cruz v žádném případě neodpovídá za škody jakékoli povahy, které by mohly způsobit například chyby nebo opomenutí v obsahu, nedostatečnou dostupnost portálu nebo přenos virů či programů, jež by mohly poškodit obsah, přestože přijala veškerá nezbytná technologická opatření, aby se tomu vyhnula.

 1. ZMĚNY

Společnost Miel Tio Juan Cruz si vyhrazuje právo provádět na svém portálu úpravy, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat obsah či služby poskytované prostřednictvím tohoto portálu a způsob, jakým jsou prezentovány nebo umístěné na jejím portálu.

 1. ODKAZY

V případě, že mieltiojuancruz.com obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, společnost Miel Tio Juan Cruz nebude tyto weby ani jejich obsah nijak kontrolovat. Společnost Miel Tio Juan Cruz v žádném případě nepřebírá odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu směřujícího na web třetí strany ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šíři, pravdivost, platnost a ústavnost materiálů nebo informací obsažených na jakémkoli z takových hypertextových odkazů nebo na jiných internetových stránkách.

Stejně tak zahrnutí těchto externích propojení nebude znamenat žádný typ přidružení, fúze nebo účasti s připojenými subjekty.

 1. PRÁVO NA ODEPŘENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Miel Tio Juan Cruz si vyhrazuje právo odepřít nebo zrušit přístup na portál a/nebo k nabízeným službám bez předchozího upozornění, na její vlastní žádost nebo žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky použití.

 1. OBECNÉ INFORMACE

Společnost Miel Tio Juan Cruz bude trestat porušení těchto podmínek, jakož i jakékoli nesprávné použití svého portálu, a to prostřednictvím veškerých občanskoprávních a trestních činů, které jí podle zákona náleží.

 1. ZMĚNA SOUČASNÝCH PODMÍNEK A DOBA TRVÁNÍ

Společnost Miel Tio Juan Cruz může kdykoli upravit zde stanovené podmínky, které budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny.

Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich výkladu. Budou v platnosti do té doby, dokud budou řádně zveřejněny a nebudou pozměněny.

 1. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A JURISDIKCE

Vztah mezi společností Miel Tio Juan Cruz a UŽIVATELEM se bude řídit platnými španělskými předpisy a případné spory budou předloženy soudům ve městě Zaragoza.