1. IDENTIFICERENDE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de volgende informatie verstrekt: de onderneming die eigenaar is van het web domein is APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (hierna Miel Tio Juan Cruz genoemd), met zetel voor deze doeleinden in Calle la Posada, 4 50529 – (Fuendejalon) Zaragoza, Spanje. C.I.F. Nummer: B99056129 c in el Registro Mercantil de Zaragoza (het Handelsregister van Zaragoza). Contact e-mail: info@mieltiojuancruz.com van de website.

  1. GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal van Miel Tio Juan Cruz geeft de status van GEBRUIKER aan, die op basis van deze toegang en/of dit gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. De genoemde Voorwaarden zullen worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die in hun geval verplicht moeten worden nageleefd.

  1. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

mieltiojuancruz.com biedt toegang tot een grote hoeveelheid informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet van Miel Tio Juan Cruz of haar licentiegevers, waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal op zich. Deze verantwoordelijkheid omvat de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en legale informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is,

om er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die de naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd via zijn portaal aanbiedt, op gepaste wijze te gebruiken en deze bijvoorbeeld niet te gebruiken om (i) illegale of tegen de goede trouw en de openbare orde indruisende activiteiten te ontplooien, (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard te verspreiden, of om te pleiten voor terrorisme of de mensenrechten; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en technologische systemen van de naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd, zijn leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of technologische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken, introduceren of verspreiden; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze in voorkomend geval te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. De naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd, behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en berichten te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of kinderen, de orde of de openbare veiligheid of die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal Miel Tio Juan Cruz niet verantwoordelijk zijn voor de meningen van de gebruikers via de forums, chats of andere participatiemiddelen.

  1. GEGEVENSBESCHERMING

Miel Tio Juan Cruz voldoet aan de richtlijnen van de wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december dat het reglement voor de ontwikkeling van de wet en andere geldende voorschriften goedkeurt en ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van de gebruiker correct worden gebruikt en verwerkt. Hiervoor zal de gebruiker, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij info@mieltiojuancruz.com, altijd worden geïnformeerd over het bestaan en de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de verwerking van zijn/haar gegevens, waarbij hij/zij wordt geïnformeerd over de verantwoordelijkheid van het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om zijn/haar recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de verwerking en de communicatie van gegevens aan derden, indien van toepassing.

Evenzo informeert Miel Tio Juan Cruz dat het voldoet aan de Wet 34/2002 van 11 juli, van Diensten van de Vereniging van de Informatie en de Elektronische Handel en zal het op elk moment toestemming vragen voor de behandeling van elektronische post met commerciële doeleinden.

  1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Miel Tio Juan Cruz is, alleen of als rechtverkrijgende, eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar webpagina, evenals van de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.), eigendom van Miel Tio Juan Cruz of haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, voor commerciële doeleinden, op welke drager dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van Miel Tio Juan Cruz. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Miel Tio Juan Cruz te respecteren. De gebruiker kan de elementen van het portaal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of in een andere fysieke drager, zolang het maar, alleen en uitsluitend, voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van elk beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van Miel Tio Juan Cruz is geïnstalleerd.

  1. VRIJWARING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Miel Tio Juan Cruz is in geen geval verantwoordelijk voor de schade van welke aard dan ook die, op declaratieve wijze, zou kunnen leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virus of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

  1. WIJZIGINGEN

Miel Tio Juan Cruz behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen uit te voeren die in hun portaal wenselijk worden geacht, om de inhoud en diensten die uitgeleend worden via dezelfde vorm als de vorm waarin deze gepresenteerd of weergegeven worden of zich in hun portaal bevinden, te kunnen wijzigen, te blokkeren of toe te voegen.

  1. LINKS

In het geval dat in mieltiojuancruz.com links of hyperlinks naar andere sites van internet geplaatst zijn, zal Miel Tio Juan Cruz geen enkele vorm van controle uitoefenen op deze sites en de inhoud ervan. In geen geval zal Miel Tio Juan Cruz enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een externe website, noch zal zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, validiteit en constitutie van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites garanderen.

De opname van deze externe links impliceert ook geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

  1. RECHT OP UITSLUITING

Miel Tio Juan Cruz behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde partij, aan gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

  1. ALGEMENE INFORMATIE

Miel Tio Juan Cruz zal de schending van deze voorwaarden en elk misbruik van haar portaal vervolgen en alle burger- en strafrechtelijke acties uitvoeren die wettelijk gezien van toepassing zijn.

    11.WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

Miel Tio Juan Cruz kan de hier vastgestelde voorwaarden te allen tijde wijzigen, mits deze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen.

De geldigheid van de genoemde voorwaarden is afhankelijk van hun bekendmaking en is van kracht tot ze naar behoren zijn gepubliceerd. en door anderen worden gewijzigd.

  1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

De relatie tussen Miel Tio Juan Cruz en de GEBRUIKER zal worden bepaald door de geldende Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Zaragoza.