BINA

Biodling i Spanien är ett svårt yrke då det idag finns många faktorer som utgör ett hot för bina, t.ex. klimatförändringar eller industriellt jordbruk, på grund av monokulturer (mindre tillgänglighet och variationsrik mat för dessa insekter) och användningen av giftiga bekämpningsmedel.

Bin spelar en grundläggande roll för att upprätthålla ett rikt ekosystem över hela världen, och därför är biodling och uppfödning av dessa insekter nödvändigt. Både livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden på land är starkt beroende av pollineringen, en naturlig process som gör att blommor kan befruktas och därmed bära frukt och frön. Av alla insekter är det bina som bär huvudansvaret för denna process.

Trots vikten av detta minskar bipopulationen kraftigt. Därför avfärdar Apícola Cuartero användningen av bekämpningsmedel som är skadliga för bina som befinner sig runt blommorna som ska pollineras och stöder en ny modell för hållbart jordbruk som respekterar miljön och skiljer sig avsevärt från den industriella jordbruksmodellen som de stora multinationella företagen vill införa. Apícola Cuartero har av denna anledning länge försökt att etablera sina bikupor endast på rena, vilda och oförändrade platser som valts ut efter en sökning bland de många tomma eller övergivna platser som fortfarande finns utspridda över den spanska geografin.